Verksamhet

Såg i Syd ekonomisk förening är samverkansorganisation för köpsågverken i södra Sverige med 51 medlemmar lokaliserade från Mälardalen till Skåne. Av dessa är 34 sågverksföretag med produktion vid 44 sågverk. Den samlade produktionsvolymen är 2,9 milj m3sv. Utöver sågverksföretag utgörs föreningen av medlemmar inom vidareförädling och trading. Medelproduktionen är ca 65.000 m3 sågade trävaror per år.

Såg i Syd -medlemmarna sysselsätter direkt närmare 3000 personer och omsätter årligen c:a 6 miljarder kronor varav på export 3-4 miljarder kronor.

Såg i Syd är en liten platt organisation med kontor i Jönköping och Växjö. SÅG I SYD bedriver verksamhet i två dotterbolag, servicebolaget SåSy AB och certifieringsbolaget PanCert AB och har sammanlagt tre anställda.

Styrelsen för Såg i Syd, SåSy AB och PanCert AB väljs vid ordinarie förenings- och bolagsstämma.

Såg i Syd är medlem i de svenska köpsågverkens riksorganisation Sågverkens Riksförbund och samverkar med Skogsindustrierna i det gemensamma näringspolitiska arbetet på riksplanet.

Vi arbetar med:

  • Näringspolitisk bearbetning för att främja medlemsföretagens branschintressen och öka medvetenheten om sågverksbranschens betydelse.
  • Information till branschföretagen, råvaruleverantörerna och andra intressenter.
  • Utbildning och stöd till forskning/utveckling i samverkan med övriga branschorganisationer.
  • Hjälp till medlemsföretagen i olika branschfrågor.