Länkar

PanCert
är Såg i Syds serviceorganisation för certifiering inom certifieringssystemen PEFC och FSC®.

Biometria
Inmätning och redovisning av virke

CEI Bois
Samarbetsorganisation för hela den europeiska träindustrin med säte i Bryssel.

ECS Entreprenörscertifiering Skog AB
Bolag som certifierar skogsentreprenörer enligt PEFC

Linnéuniversitetet
Utveckling och forskning med koppling till sydsvensk skogsnäring.

RI.SE
Bedriver forskning och industriell utveckling med syfta att stärka konkurrenskraften för trä som material och för olika träprodukter.

Skogs-Elmia
Världens största skogsmässa.

Skogforsk
Det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen.

Skogsstyrelsen
Myndigheten för tillsyn av skogsvårdslagen

SkogsSverige på Internet
Den samlade sidan för hela SkogsSverige. Bästa vägen in när man vill komma fram till rätt hemsida i allt vad som gäller landets skogsnäring.

Sågverkens Riksförbund
Central branschförening för landets köpsågverk, d v s de sågverksföretag som i huvudsak baserar sin produktion på inköp av råvaror.

Sågverken Mellansverige
Såg i Syds grannförening, intresseorganisation för köpsågverk i Mellansverige.

SÅGAB
Landets nordligaste köpsågverksförening.

Sågtjänst i Syd AB
Sågtjänst finns i Växjö och servar över 100 sågverk i södra och mellersta Sverige med förnödenheter, reservdelar och utrustning.

Svenskt Trä
Den gemensamma organisationen för fd STEF, Träinformation och Träforsk.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Universitetet ”som utvecklar kunskapen om det som lever och växer” däribland skog!

Sveriges Träbyggnadskansli
Information om arbetet med det nationella träbyggnadsprogrammet.