Sågverken & Miljön

Sågverken skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Sågverken skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC™´s och FSC®’s -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter eller ILO:s kärnkonversioner kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Virkesorganisationen skall verka för att denna volym ökar.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav.

Genom PanCert AB, som paraplyorganisation ansluten till Svenska PEFC och Svenska FSC, medverkar sågverken i gruppcertifiering av avverkningsorganisationer och skogsägare. Gruppcertifiering av skogsentreprenörer sker genom delägda företaget EC Skog AB.