Köpsågverken i södra Sverige

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

Verksamhet

Såg i Syd ekonomisk förening är samverkansorganisation för köpsågverken i södra Sverige med 57 medlemmar lokaliserade från Mälardalen till Skåne. Av dessa är 35 sågverksföretag med produktion vid 47 sågverk. Den samlade produktionsvolymen är 2,8 milj m3sv. Utöver sågverksföretag utgörs föreningen av medlemmar inom vidareförädling och trading. Medelproduktionen är ca 60.000 m3 sågade trävaror per år.

Såg i Syd -medlemmarna sysselsätter direkt närmare 3000 personer och omsätter årligen c:a 6 miljarder kronor varav på export 3-4 miljarder kronor.

Såg i Syd är en liten platt organisation med kontor i Jönköping. SÅG I SYD och dess servicebolag SåSy AB har tre anställda.

Styrelsen för Såg i Syd och SåSy väljs vid ordinarie förenings- och bolagsstämma.

Såg i Syd är medlem i de svenska köpsågverkens riksorganisation Sågverkens Riksförbund och samverkar med Skogsindustrierna i det gemensamma näringspolitiska arbetet på riksplanet.

Vi arbetar med:

  • Näringspolitisk bearbetning för att främja medlemsföretagens branschintressen och öka medvetenheten om sågverksbranschens betydelse.
  • Information till branschföretagen, råvaruleverantörerna och andra intressenter.
  • Utbildning och stöd till forskning/utveckling i samverkan med övriga branschorganisationer.
  • Hjälp till medlemsföretagen i olika branschfrågor.
  • Förhandling och avtal om tekniska villkor mm för handeln med sågtimmer och sågverkens biprodukter.