Köpsågverken i södra Sverige

Sagisyd 2017-1Sagisyd 2017-2Sagisyd 2017-3Sagisyd 2017-4Sagisyd 2017-5

De privata köpsågverkens organisation i södra Sverige forts...

Föreningens verksamhet bedrivs inom servicebolaget SåSy AB. Den löpande kommunikationen med medlemsföretagen sker huvudsakligen via cirkulär, regionala möten samt utbildnings- och studieaktiviteter. Högsta beslutande organ är den årliga förenings- och bolagsstämman.

Det näringspolitiska arbetet, en av föreningens viktigaste uppgifter, bedrivs både på regional och nationell nivå. I Stockholm samverkar vi med Skogsindustrierna, det samlade organet för landets skogsindustri.

Miljöfrågan är viktig både för skogsindustrin och för skogsbruket. Som ett led i att verifiera sydsvenskt skogsbruk som uthålligt och i balans när det gäller miljö, sociala villkor och ekonomi miljöcertifierar vi skogsägare och träindustri. Det gör vi inom den skogliga miljöstandarden PEFC genom Såg i Syds dotterbolag PanCert AB och som delägare i entreprenörscertifieringsbolaget EC Skog AB.

Såg i Syd arbetar med att ta fram stödfunktioner för medlemsföretagens inköp av råvara. Som exempel kan anges det GIS-baserade kartstödet med tillgång till en stor mängd skoglig information samt det webbaserade verktyget SkogInfo. SkogInfo ger skogsägaren utökad service i form av direktåtkomst av mätbesked och tillgång till fastighetskarta med ortofoto, informationsskikt och mätverktyg. Med detta verktyg kan skogsägaren följa processen från första kontrakt till slutredovisat uppdrag.

Mät- och redovisningsfrågor är en annan av Såg i Syds primära föreningsuppgifter. Såg i Syd deltar därför som representant för köpsågverken inom arbetet i såväl mätningsföreningarna VMF Syd och VMF Qbera som i branschens gemensamma IT-organ SDC.